#قوانین عمرانی و کشاورزی اسلام

سياست اسلام در زمينه عمران و كشاورزى

۱۳۹۷ خرداد ۰۶

اسلام براى توسعه عمران و آبادانى و كشت و كار، يعنى در زمينه ‏اى كه فراز يا فرود دولت و مملكت به آنهاست، سياست حكيمانه‏ اى اتّخاذ نموده است.

جزئیات