بزرگان تشیع

نگاهی به زندگی ایت الله شهید سید حسن شیرازی

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

تاریخ در خود بزرگانی را جای داده که اشنایی با زندگی انها بر ما پر از درس و مشق است. در مجموعه یادداشتهایی قصد داریم زندگی ایت الله سید حسن شیرازی را مورد بررسی قرار دهیم.

جزئیات