صادرات

تفاوتِ اروپا با آمریکا در مورد ایران

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

قدرتِ فراوان باعثِ بی تفاوتی نسبت به دیگران می شود. ریشه اهمیت دادن به دیگران در نیاز و وابستگی است. این یک واقعیت اجتناب ناپذیر زندگی انسان هاست.

جزئیات