#لشگر زینبیون

داستان مفقود شدگان شیعه در پاکستان

۱۳۹۷ خرداد ۱۳

۱۴۰ شیعه پاکستانی در بیش از دو سال گذشته ناپدید شده‌اند. خانواده‌های این افراد معتقدند که آن‌ها در بازداشت دستگاه امنیتی هستند

جزئیات