قرارداد اجتماعی

چگونه به قرارداد اجتماعی دست یابیم؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

منظور از قرارداد اجتماعی، یک چارچوب فکری- فلسفی پایدار میان دولت، حاکمیت، گروه های مرجع و عامه مردم پیرامون موارد زیر است:

جزئیات