فرید مدرسی

591

مانیفست سیستانی

۱۳۹۷ اردیبهشت ۳۰

هر آنکه نخست‌وزیر عراق شود، راهی جز همراهی با مانیفست مرجعیت اعلای نجف [آیت‌الله سیدعلی سیستانی] ندارد. این همراهی بر اساس تأثیرگذاری جامعه نخبگانی و توده‌ای عراق از مرجعیت است و گریزناپذير.

جزئیات

جدال کاشانی با آیت الله بروجردی

۱۳۹۵ فروردین ۱۲

پژوهشی در روابط ایت الله کاشانی با ایت الله بروجردی و اختلافات فکری و نظری انان و بررسی اوضاع حوزه های علمیه در آن زمان

جزئیات