به گزارش ایسنا حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران و از اعضای کنونی تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای در صفحه اینست

به گزارش ایسنا حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران و از اعضای کنونی تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای در صفحه اینستاگرام خود، با اشاره به ادعای سعید جلیلی مبنی بر اینکه طرفهای 1+5 آمادگی کامل لغو تحریم ها و پذیرش برنامه غنی سازی ایران را داشتند، گفت: اولین اصل مهمی که باید مد نظر قرار دهیم آن است که هر مذاکره شامل سه مرحله می باشد:

1-دوره گفتگوها و بحث های کلی که در آن طرفین شرایط را بررسی می کنند تا ببینند آیا می توانند نقاط مشترکی بیابند تا مذاکره را آغاز کنند؛

2-مرحله پیش مذاکره و تعیین چارچوب های کلی تفاهم؛

3-مرحله مذاکره و تعیین تمام جزئیات و دقایق تفاهم؛

از نظر کارشناسی مذاکرات گذشته، به اولین مرحله اختصاص دارد و دوطرف حتی وارد مرحله پیش مذاکره هم نشده بودند، چه برسد به مرحله مذاکره. آنان در خصوص نحوه حل موضوع هسته ای حتی به رهیافت واحدی هم نرسیده بودند. اگر دو سال مذاکره شبانه روزی و فشرده را با مجموع روزهایی که در دوره قبل به گفتگو پرداخته می شد با یکدیگر مقایسه کنیم، در دوره قبل مدت زمانی که به گفتگوها اختصاص می یافت خیلی کوتاه بود؛ گفتگوها با فواصل زمانی طولانی برگزار می شد و وقت زیادی از مذاکرات به بحث درباره مکان و زمان گفتگوها اختصاص می یافت.

جمع دوره مذاکرات تیم آقای جلیلی در کل دوره های گفتگوها به 16 روز می رسد و با توجه به اینکه گفتگوها از طریق مترجم صورت می گرفته زمان گفتگوها دوبرابر می شود و باز اگر در نظر بگیریم که حداقل نیمی از وقت گفتگوها با توجه به ماهیت بحث ها، به گفتگوهای کلان و راهبردی اختصاص می یافت و زمانی هم با انجام ملاقات های دوجانبه سپری می شد، می توان گفت زمان کل این گفتگوها حداکثر چهار روز خواهد بود. با توجه به آنچه گفته شد چگونه جمهوری اسلامی توانسته به چنینی تفاهمی در خصوص لغو جامع تحریم ها و پذیرش غنی سازی دست پیدا کند؟ ضمن اینکه بیانیه صادره از سوی خانم اشتون در پایان مذاکرات، گویای پایان بی نتیجه گفتگوها بوده است. 

نظر شما