جذابیت

شخصیتی کاریزماتیک

۱۳۹۷ تیر ۲۰

بسیاری در سودای کسب شخصیتی تأثیرگذار و گیرا به سر می برند و بدین منظور در دوره های آموزشی مختلف شرکت می کنند؛ اما سؤال این است که آیا با آموزش می توان به شخصیتی کاریزماتیک دست یافت؟

جزئیات