مدارس غیر انتفاعی

مدارس غیر انتفاعی و قانون آموزش رایگان در ایران

۱۳۹۷ آبان ۲۹

حق تحصیل رایگان یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی است که در قانون اساسی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. دسترسی همه ابنا بشر به آموزش رایگان و با کیفیتِ برابر، فارق از میزان ثروت، طبقه اجتماعی، اعتقادات مذهبی و جایگاه قومی، یک حق بنیادی در زندگی انسان امروزی به شمار می‌رود.

جزئیات