اجتهاد

نقش اصل عدالت در اجتهاد شيعی

۱۳۹۷ دی ۱۷

پذیرش اصل عدالت از نقاط ممتاز کلام و فقه شیعی و از اصول مذهب تشیع است. این اصل از اصول پیش فقهی است و نه یکی از قواعد فقهی و نه از قواعد اصولی.

جزئیات