اصلاح اجتماعی

زایش دیکتاتورها در نبود مصلحان

۱۳۹۸ آذر ۳۰

هر زمان که حضور مصلحان در جامعه کمرنگ شده و عرصه برای فعالیت آنان تنگ شود، فساد، جامعه را در بر می گیرد و دیری نمی پاید که مستبدان و خودکامگان به قدرت می رسند.

جزئیات