خدمت سربازی

احیای طرح «خدمت ملی» در کشورهای غربی

۱۳۹۹ شهریور ۰۲

در این برنامه، به جوانان داوطلب نحوه مواجهه با بحران –از حوادث طبیعی گرفته تا حمله بیگانگان- آموزش داده می شود

جزئیات