القاعده در ایران

چرا رهبران القاعده در ایران هستند؟

۱۳۹۹ بهمن ۲۵

ایران می خواهد مطمئن شود که القاعده حمله تروریستی علیه ایران انجام نمی دهد

جزئیات

ایران و القاعده: دوست یا دشمن؟

۱۳۹۹ دی ۲۷

ایران می خواهد با کارت القاعده بازی کند و امتیاز بگیرد

جزئیات