اروپا

مخالفت کشورهای اروپای شرقی با پذیرش پناهچویان

۱۳۹۴ شهریور ۱۴

مجارستان با چالش بزرگی روبروست؛ روزانه هزاران پناهجو با ورود به ایستگاه قطار بوداپست، خواهان سفر به اتریش و آلمان هستند. اما «اوربان» نخست و

جزئیات