لابی کشورهای خلیج فارس در آمریکا

نقش کشورهای خلیج‌فارس در گنجانده شدن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی

۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۷

بیشتر توجهات به تأثیر فشارهای داخلی بر دولت بایدن برای نگه داشتن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی است و کسی به کارزارهایی که از سوی کشورهای خارجی صورت گرفته توجه ندارد

جزئیات