انقلاب

انقلاب، ارزش یا روش

۱۳۹۶ مهر ۲۱

حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی در نشستی با عنوان «انقلاب، ارزش یا روش» با تمایز قائل شدن میان ارزش و روش اظهار داشت: ما گاهی با ارزش مواجهیم و گاهی با روش. وقتی سخن از عدالت است، ما درباره ارزش بحث میکنیم، اما در بحث از روش باید ببینیم که آیا این روش ما را به آن ارزش میرساند یا نمیرساند. در ادبیات اخلاقی و دینی خودمان، ارزشها بیان شده و روشها با توجه به شرایط افراد به خودشان واگذار شده است.

جزئیات

روابط متقابل نظام جمهوری اسلامی و حوزه علمیه قم

۱۳۹۵ خرداد ۱۷

بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب و تثبیت نظام جمهوری اسلامی، شکل‌گیری نشست اساتید نشان دهنده تغییر نگاه حاکمیت به حوزه و سعی بلیغ آن برای ساختن یک رابطه مناسب و مشارکتی است. از سوی دیگر حوزه نیز با درک فضای موجود خواهان بازسازی هویت مستقل خود و بازیابی اقتدار سنتی خود از طریق ارتباط مستقم با مردم و نمایش صورتی مسقل و خودکفا از حاکمیت می‌باشد. این فضا بی‌تردید آبستن حوادث بسیاری است...

جزئیات

جهان در آستانه انقلاب صنعتی چهارم، پیامدهای نسل چهارم فناوری

۱۳۹۵ فروردین ۱۹

جهان در آستانه انقلابی است اما اینبار از جنسی دیگر. امروزه فن اوری همه عرص های زندگی را متحول کرده. به گوشه هایی از ان میپردازیم

جزئیات