ارتباطات

جهان در آستانه انقلاب صنعتی چهارم، پیامدهای نسل چهارم فناوری

۱۳۹۵ فروردین ۱۹

جهان در آستانه انقلابی است اما اینبار از جنسی دیگر. امروزه فن اوری همه عرص های زندگی را متحول کرده. به گوشه هایی از ان میپردازیم

جزئیات