خودسازی

محاسبه نفس، آسان ترین راه برای تربیت نفس

۱۳۹۵ مهر ۰۴

برای آنکه انسان بتواند حریف نفسِ خود و خواهش های بی شمار و ناصواب آن شود، پیشگیری از برخی امور بایسته است.

جزئیات