اسلام ظاهری

معیارهای نظام اسلامی از منظر امام صادق(ع)

۱۳۹۵ آذر ۲۴

از نظر امام «شاخص اسلامیّت» نظام، «عدالت» است و «شاخص عدالت»، «رفتار انسانی» حکمرانان و شاخص رفتار انسانی، رعایت «حقوق مردم» و پرهیز از زبان زور و عنف.

جزئیات