حقوق بشر در عراق

محکومیت دولت عراق در کوتاهی از حفظ جان شهروندان

۱۳۹۵ اسفند ۰۴

سازمان جهانی نفی خشونت بی اعتنایی دستگاه دولتی عراق به جان مردم بی دفاع این کشور را محکوم کرد.

جزئیات