روانشناسی اخلاق

بخشش از نگاه روانشناسی اخلاق

۱۳۹۵ اسفند ۲۶

روانشناسی اخلاقی بررسی همه مؤلفه‌ها و عواملی است که شخصی را به انجام یا ترک یک عمل اخلاقی وامی‌دارد. اما این علم صرفاً به مؤلفه‌های مؤثر در عمل به اخلاق یا عمل نکردن به اخلاق نمی‌پردازد بلکه اعمال اخلاقی خاص را هم مورد بحث خود قرار می‌دهد؛ یکی از این موارد اخلاقی خاص «دستگیری از مستمندان و تهیدستان» است.

جزئیات