مرزبندی با ظالمان

اهمیت مرزبندی با ظالمان در بیان امام صادق(ع)

۱۳۹۶ تیر ۲۹

از ابتدای اسلام فهم هایی به دور از حقیقت آن شکل گرفت که به ویژه پس از پیامبر(ص) با انگیزه های مختلف شدت یافت. با انحراف به وجود آمده پس از رحلت پیامبر(ص)، امامان معصوم همواره در تلاش بودند تا با روشنگری، تفاوتهای عمیق اسلام پیامبر و اوصیای آن حضرت را از دیگر اسلام ها برای مردم تبیین کنند که اوج این اقدامات روشنگرانه در زمان امام صادق (ع) ظهور یافت.

جزئیات