وابستگی به دنیا

عوامل تأثیرگذار بر انتخاب های آدمی

۱۳۹۶ شهریور ۲۵

انتخاب‌هاى آدمى محصول چهار گروه عامل است: ادراكات، تعلقات، تمنيات و تربيت. هر انتخابى براساس اين چهار گروه عامل شكل مى‌گيرد؛ يعنى بينش‌ها و فهم‌ها، وابستگى‌ها و دلبستگى‌ها، خواسته‌ها و تمايلات، و ساختار تربيت.

جزئیات