ایثار فکری

عقل متفکر و ایثار فکری

۱۳۹۶ آبان ۱۴

تمدن و توسعه جهان کنونی ما مدیون تلاش دانشمندان و بزرگانی است که از یک طرف بدون هیچ چشمداشتی سالهای عمر خود را وقف تفکر، نوآوری و عملی ساختن ایده های خود کردند تنها به این هدف که امکان یک زندگی بهتر و پیشرفته تر را برای بشر فراهم سازند و از طرف دیگر یک تنه با افراطی گری و جمود فکری به مقابله برخاستند؛ از این رو بیراه نیست اگر آنان را ایثارگران فکری جامعه بنامیم.

جزئیات