تاثیر شبکه های مجازی

گسترش شبکه های مجازی؛ رویارویی مثبت همگام با خویشتنداری

۱۳۹۷ مهر ۰۹

دسترسی نامحدود به محتوای موجود در حوزه‌ی فناوری اطلاعات، به فرورفتن در باتلاق دستگاه اطلاعات جهان غرب انجامیده است. از سوی دیگر، فیلتر محتوای این فضا به طور کامل، نیز معنایی جز تجاوز به بسیاری از حقوق آموزشی، فردی و اجتماعی مردم ندارد.

جزئیات