نقاط عطف تاریخ

روزهای دگرگونی چهره جهان

۱۳۹۷ مهر ۲۲

جهانی در نقاط عطفی چهره ای متفاوت یافت؛ از جنگ به صلح در‌امد از تاریکی به نور گرایید و بارقه هایی از امید بار دیگر برچهره انسانها نمایان شد. این روزها کدامند؟

جزئیات