جرایم الکترونی

تروریسم اطلاعاتی؛ تروریسمی برای تمام فصول

۱۳۹۷ آذر ۱۷

توسعه جهانی در زمینه‌ی اطلاعات و ابزار آن و ارتباطات، در حال حاضر یک واقعیت غیر قابل انکار است. همچنین روابط اجتماعی که در فرایند جمع آوری، پردازش، ذخیره سازی، انتقال و توزیع اطلاعات توسعه می‌یابند، تأثیر مستقیم و رو به رشدی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند و به طور جداگانه مبنا و ابزار اصلی دستیابی به اهداف در سیستم اطلاعات جهانی می‌باشند.

جزئیات