آزادی های زنان

عراق پسا داعش و جامعه ای در حال تغییر

۱۳۹۸ تیر ۲۶

با خروج داعش از خاک عراق، آرامش به مردم این کشور بازگشته است و بازگشایی منطقه سبز بغداد به روی مردم، نشان از آن دارد که اوضاع این کشور، در حال تغییر است.

جزئیات