اقتصاد لبنان

رونق بازار اسلحه در لبنان در پی افزایش جرم و جنایت

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

در پی فروپاشی اقتصاد لبنان، ارتکاب جرم در این کشور افزایش یافته و شهروندان را به سمت خرید سلاح سوق داده است

جزئیات

ساختار فسادزای سیاسی در لبنان

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

چندی است که لبنان صحنه اعتراضات گسترده مردم علیه احزاب سیاسی و حاکمان کشور است؛ اما دلیل این ناخشنودی چیست و آیا برکناری دولت می تواند گره از وضعیت نابسامان لبنان بگشاید؟

جزئیات