تفاوت مؤمن و مسلم

جایگاه کفر و ایمان در بهره مندی از حقوق شهروندی

۱۳۹۸ آبان ۰۲

در اینکه در قرآن مجید بیش از ده ها بار انسانها به مومن و کافر تقسیم شده اند، تردیدی وجود ندارد واز بدیهیات است.

جزئیات