یکجانبه گرایی

جهانی شدن یا جهانی نشدن؟ کدامیک بهتر است؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

جهانی سازی واقعیتی است غیر قابل چشم پوشی؛ اما باید راهکارهای کاهش تبعات و مواجهه بهتر با آن را یافت

جزئیات