سکولاریزاسیون

صعود و سقوط مذهب

۱۳۹۹ مرداد ۲۸

پیشرفت و توسعه جوامع، زیست انسان را ایمن تر کرده و با افزایش امنیت و آسایش خاطر، گرایش مردم به مذهب کاهش یافته است.

جزئیات