افراط گرایی

زمینه های شکل گیری خشونت، "تعددیت" راه مقابله با اندیشهه ای افراطی

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

گفتگو با دکتر بهشتی استاد علوم سیاسی: در جوامع امروزی که فرهنگ ها و اندیشه های متضاد در هم امیخته شده باید «تعدد گرایی» را به رسمیت شناخت

جزئیات