نظام اسلامی

معیارهای نظام اسلامی از منظر امام صادق(ع)

۱۳۹۵ آذر ۲۴

از نظر امام «شاخص اسلامیّت» نظام، «عدالت» است و «شاخص عدالت»، «رفتار انسانی» حکمرانان و شاخص رفتار انسانی، رعایت «حقوق مردم» و پرهیز از زبان زور و عنف.

جزئیات

«شورا» دمکراسی اسلامی

۱۳۹۵ مرداد ۰۴

برخی «دمکراسی» را تنها راه حل مشکلات زندگی می دانند و سفارشات دینی به شورا را تنها دستوری فردی قلمداد می کنند غافل از اینکه شورا شکلی بسیار متکاملتر از دمکراسی است.

جزئیات