جنگ جهانی

تنزل اخلاق در جهان به کجا می انجامد؟

۱۳۹۵ آبان ۰۴

اخلاق از بنیادی ترین ارکان بنای یک جامعه ارمانی است. اما امروزه شاهد سقوط اخلاق انسانها در همه جوامع جهانی هستیم. این پدیده به کجا خواهد انجامید؟ اگر این سیر ادامه یابد شاید جهان دچار فاجعه­ ای بزرگ شود. از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون هرگز پریشانی و حماقت و بی ­اعتنایی به موازین اخلاقی تا این اندازه شایع نبوده است.

جزئیات