آیه مثقال ذره

آثار فردی و اجتماعی آیه ‎‎«مثقال ذره»

۱۳۹۵ بهمن ۲۰

در اسلام در بررسی اعمال انسان ها کیفیت عمل مهم است، نه کمیت؛ بنابراین گرچه بعضی کارها به نظر انسان کوچک می آید اما می تواند مانع تعالی روح شود

جزئیات