جامعه عراق

دوران کودکی، مسئله‌ای فراموش شده در عراق

۱۳۹۷ شهریور ۲۴

در تاریخ 20 نوامبر 1989، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیمان‌نامه‌ی بین‌المللی حقوق کودک را برای سراسر جهان، به تصویب رساند. عراق، به عنوان یکی از کشورهای جهان، با توجه به توصیه‌های کنوانسیون حقوق کودک، متعهد شده است تا زیرساخت‌های لازم را برای بهسازی دوران کودکی فرزندان خود، فراهم کند. مفاد این کنوانسیون بین‌المللی برای دوران کودکی، بدین شرح است:

جزئیات

محکومیت دولت عراق در کوتاهی از حفظ جان شهروندان

۱۳۹۵ اسفند ۰۴

سازمان جهانی نفی خشونت بی اعتنایی دستگاه دولتی عراق به جان مردم بی دفاع این کشور را محکوم کرد.

جزئیات