اندیشه دیکتاتوری

حکومتهای استبدادی در اروپا

۱۳۹۶ بهمن ۲۲

امروزه اروپا را مهد آزادی و دمکراسی میدانیم غافل از اینکار در طول چندین صده در این سرزمین استبداد به شکل حکومتهای مطلقه با انواع نظریه پردازیهای مذهبی و سکولار حاکم بود. در این نوشتار به قلم دکتر زیبا کلام به این برهه از تاریخ اروپا می پردازیم.

جزئیات

ایدئولوژی خشونت و خشونت ایدئولوژی

۱۳۹۵ اسفند ۰۵

خشونت رفتاری است برآمده از ساختار ذهنی حاکم بر یک فرد که اگر مهار نگردد گسترش یافته، کل ساختار جامعه و رفتار و فرهنگ مردم را تحت تأثیر خود قرار می دهد. با استمرار ایدئولوژی خشونت ناهنجاری های اجتماعی فراگیر شده، مجالی برای خردورزی و اصلاح باقی نمی ماند و در چنین شرایطی امید به رشد و شکوفایی جامعه تصوری پوچ و واهی است.

جزئیات