تقسیم خاورمیانه

آیا به سمت تقسیم خاورمیانه پیش می رویم؟

۱۳۹۵ اسفند ۱۰

سیر تحولات خاورمیانه از حملات 11 سپتامبر به این سو نشان می دهد که در ورای دخالتها و لشکرکشی های نظامی کشورهای غربی به منطقه اهداف شومی نهفته است. مبارزه با تروریسم و حمایت از دموکراسی تنها شعاری بیش نیست؛ آنان تقسیم کشورهای خاورمیانه را در سر می پرورند.

جزئیات