احقاق حق

پیام فاطمه دعوت به احقاق حق است

۱۳۹۵ اسفند ۱۳

به هنگام ظلم، وظیفه انسان این است که مقاومت و ایستادگی کند چون ایستادگی نکردن به معنای پذیرفتن ظلم است و قبول ظلم در اسلام ممنوع است

جزئیات