تخریب اثار باستانی

چرا داعش بر تخریب اثار باستانی اصرار می ورزد

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۱

سیاستمداران معتقدند برای در دست گرفت زمام عقل و اختیار مردم و هدایت آنان انطور که می خواهند، باید هویت و تاریخ آن ملت را نابود ساخت. اسلام گرایان افراطی نیز از همین حربه استفاده نموده و راه ایجاد حکومت، جامعه و فرهنگ مطلوب خویش را در حذف و نابودی آثار باستانی می بینند. لذا حفظ و دفاع از میراث بشریت حائز اهمیت بسیاری است چراکه ارزش‌ها، تمدن و فرهنگ ما را در خود جای داده اند.

جزئیات