شهرهای پیشرفته

رقابت اقتصادی شهرهای بزرگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۸

هر کشوری در جهان دارای فرهنگ و طبیعت مختص به خویش است و می کوشد تا این دیدنی ها را به مردم در دیگر کشورها نیز ارائه دهد. تلاش برای قرار گرفتن در لیست زیباترین و پرجاذبه ترین کشورهای جهان، جلب سرمایه گردشگران و به تبع آن شکوفایی اقتصادی، موجب شده است که رقابتی تنگاتنگ در این عرصه شکل گیرد.

جزئیات