سیره اخلاقی امام صادق

جریان تندرو در برابر امام صادق(ع)

۱۳۹۷ تیر ۱۷

در روایت است که حضرت صادق(ع) با جمعی از اصحاب خود از محله‌ای عبور می‌فرمودند و دیدند که مردی غیرمسلمان گرسنه و برهنه است و وقتی حضرت به آن فرد لباس و غذای مناسب داد مورد اعتراض گروهی از اصحاب خود قرار گرفت که «چرا به یک کافر خدمت رسانی کردید؟» که حضرت آنان را متوجه حقوق انسانی هر انسان بر انسان دیگر نمود.

جزئیات

اهمیت مرزبندی با ظالمان در بیان امام صادق(ع)

۱۳۹۶ تیر ۲۹

از ابتدای اسلام فهم هایی به دور از حقیقت آن شکل گرفت که به ویژه پس از پیامبر(ص) با انگیزه های مختلف شدت یافت. با انحراف به وجود آمده پس از رحلت پیامبر(ص)، امامان معصوم همواره در تلاش بودند تا با روشنگری، تفاوتهای عمیق اسلام پیامبر و اوصیای آن حضرت را از دیگر اسلام ها برای مردم تبیین کنند که اوج این اقدامات روشنگرانه در زمان امام صادق (ع) ظهور یافت.

جزئیات