حکومت معاویه

امان از شام و شامی صفتان

۱۳۹۶ آبان ۲۰

بسته شدن یا محدود شدن رسانه های خبری که بمنزله گوش وچشم یک ملت است، نتیجه ای جز خامی و انحطاط فکری یک جامعه، در بخشهای سیاسی اجتماعی اقتصادی نخواهد داشت. وهمین باعث شد که مردمان شام از وجود اهلبیت پیامبر (ص) بکلی بی خبر باشند

جزئیات