فجایع طبیعی و انسانی

چرا هیچ کس مسئولیت نمی پذیرد؟

۱۳۹۶ آذر ۰۸

اتفاقات منفی بیشماری در کشور ما رخ می دهند، اما هیچ مدیر یا مسئولی ریشه این مسائل را به کوتاهی در عملکرد خود نسبت نمی دهد و خود را مسئول وقوع ماجرا نمی داند؟ ما همواره این پرسش را در مقابل خود می بینیم که چرا در کشورهای پیشرفته دمکراتیک بعد از وقوع اتفاقات منفی و بوجود آمدن بحران های انسانی و اجتماعی حاصل از آن، افراد مسئول با پذیرش نقش خود در وقوع ماجرا استعفا می دهند و حتی دادگاهی می شوند، اما در کشور ما دیدن این صحنه تبدیل به آرزو و آرمان شده است؟

جزئیات