اشوبهای ایران

مدیریت خشم اجتماعی واستراتژی آغوش باز

۱۳۹۶ دی ۲۹

جاناتان برنان در کتاب تازهٔ خود تحت عنوان \"توده های خشمگین وسیاست آغوش باز\" ضمن ارائهٔ تحلیلی دقیق از ضرورتها ولوازم جهانی شدن، از خشم توده های فقیر وطبقهٔ متوسط ِضعیف شده به عنوان چالشهای چند دههٔ آینده یاد می کند.

جزئیات