نهادهای مدنی

شکل‌گيری قدرت در نهادهای مدنی مجازی

۱۳۹۷ فروردین ۲۹

محسن رنانی، اقتصاددان که در نشست «نقش نهادهای مدنی در آينده توسعه ايران» سخن می‌گفت، توسعه را مثلثی دانست که يک ضلع آن رفاه، يک ضلع آن رضايت و يک ضلع ديگر آن معناست. پس هرچه مساحت اين مثلث بزرگ‌تر شود، توسعه ايجاد شده است

جزئیات