کشورهای فقیر

چگونه کشورها می توانند سریعتر فقر را کاهش دهند؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

در حالی که تعداد کل فقرا در سراسر جهان رو به کاهش است، نرخ پیشرفت آن برای دستیابی به هدف توسعه پایدار در راستای پایان دادن به فقر شدید تا سال 2030، به اندازه‌ کافی سریع نیست. برای افزایش سرعت کاهش فقر، درس عبرت از گذشته‌، می‌تواند راهگشا باشد.

جزئیات