فقر در فرانسه

مروری بر رسانه های جهان در هفته ای که گذشت

۱۳۹۷ آذر ۳۰

این هفته نیز اعتراضات فرانسه -که طبق روال همیشه شنبه ها برگزار می شود- در رسانه های جهان بازتاب داشت؛ اما بسیاری از خبرنگاران به ریشه این تظاهرات پرداخته و نگاه خود را به فقر و مشکلات حاشینه نشینان پاریس و دیگر شهرهای فرانسه معطوف کردند

جزئیات