رقابت ایران و عربستان در نیجریه

شیعیان نیجریه، گرفتار در رقابت قدرت های خاورمیانه

۱۳۹۸ دی ۰۱

اقلیت شیعه نیجریه، علی رغم لطمات زیادی که در این سالها خورده اند و توحشی که با آن روبرو بوده اند، از پای نمی نشینند.

جزئیات

نیجریه صحنه رقابت ایران و عربستان سعودی

۱۳۹۸ شهریور ۰۳

فشارها و محدودیت های وضع شده بر یکی از گروههای شیعه مورد حمایت ایران در نیجریه، رقابت ایران و عربستان را افزایش داده و به عرصه خیابان های آن کشور کشانده است.

جزئیات